Systemy ex

Zajmujemy się projektowaniem i konstruowaniem systemów ex dla linii produkcyjnych działających w strefach zagrożenia wybuchem. Realizacja systemów ex odbywa się w zgodzie z dyrektywami unijnymi.

Podstawowe dokumenty prawne, które dotyczą wymogów obowiązujących w strefach zagrożonych wybuchem to:

  • dyrektywa ATEX 2014/34/UE – dotycząca producentów urządzeń ex (wdrożona do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej),
  • dyrektywa 1999/92/WE – określająca minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pracy w miejscach zagrożonych atmosferą wybuchową (wprowadzona do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej).

Dostarczamy certyfikowane urządzenia miernicze przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, które nie stwarzają ryzyka zainicjowania zapłonu mieszanin wybuchowych.

Co to jest strefa zagrożona wybuchem?

Strefa zagrożenia wybuchem to przestrzeń, w której istnieje podwyższone ryzyko wytworzenia się atmosfery wybuchowej. Atmosferę wybuchową tworzy mieszanina substancji palnej (gazu, pary, mgły, pyłu) z powietrzem, gdy pod wpływem zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.
Mechanizm powstawania zagrożenia wybuchowego można zaprezentować na tzw. pięciokącie wybuchowości. Do jego zaistnienia niezbędna jest obecność 5 czynników:

  • paliwo
  • tlen
  • źródło zapłonu (w warunkach przekroczenia granicy minimalnej energii zapłonu, czyli najmniejszej energii potrzebnej do spowodowania zapłonu atmosfery wybuchowej)
  • wymieszanie 3 powyższych elementów
  • ograniczona przestrzeń